Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI SELMATIC.PL

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z aplikacji Selmatic.pl
 1. Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym aplikacją  Selmatic.pl jest SELMATIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300), ul. Wojska Polskiego, nr 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000594445.

 

 1. Definicje:
 • Użytkownik aplikacji – ­ osoba zarejestrowana w Selmatic.pl
 • Administrator ­ aplikacji – podmiot zarządzający systemem Selmatic.pl
 • Opłaty – opłaty ponoszone przez użytkownika za korzystanie z usług dostępnych w aplikacji Selmatic.pl, których zestawienie określające ich wysokości znajduje się na stronie głównej Selmatic.pl lub po zalogowaniu do systemu w zakładce Płatności.
 • Kredyty -­ wirtualna waluta na którą wymieniane są doładowania.

 

 1. Rejestracja:
 1. Podmiot zainteresowany w celu korzystania z usług aplikacji Selmatic.pl zobowiązany jest do dokonania rejestracji na stronie Selmatic.pl. Po jej pozytywnym zakończeniu Podmiot zainteresowany staje się Użytkownikiem.
 2. Administrator oświadcza, że dane podane przy rejestracji zostaną objęte tajemnicą, a osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
 3. Kontakt z użytkownikiem będzie prowadzony drogą elektroniczną pod adresem podanym na etapie rejestracji w aplikacji Selmatic.pl

 

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Selmatic.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 92 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Selmatic.pl w celach statutowych, w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Selmatic.pl samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane innym administratorom danych
  w przypadku, gdy jest to niezbędne dla udziału w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również ­ gdyby zaistniała taka potrzeba ­ instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami i ich pełnomocnikom.
 5. Selmatic.pl zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia,
  w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres e-mail administratora aplikacji selmatic.pl – biuro@selmatic.pl lub na adres korespondencyjny widoczny w zakładce Kontakt na stronie Selmatic.pl

 

 1. Monitorowanie aukcji i zakupów w aplikacji Selmatic.pl
 1. Aplikacja Selmatic.pl pozwala na monitorowanie aukcji internetowych na portalu Allegro.pl w celu wysyłania w trybie zautomatyzowanym kodów zakupowych. Administrator może podjąć decyzję o przystąpieniu do innych poza Allegro.pl portali aukcyjnych.

 

 1. Opłaty:
  1. Usługi dostępne w aplikacji Selmatic.pl podlegają opłatom. Aktualny cennik usług udostępniany jest na stronie głównej systemu – Selmatic.pl jak również po zalogowaniu do Panelu Użytkownika w zakładce Płatności.
  2. Użytkownik korzystając z aplikacji Selmatic.pl wyraża zgodę na ponoszenie kosztów zgodnie z aktualnym cennikiem. Administrator oświadcza, że nie obciąży użytkownika opłatami bez jego wiedzy.
  3. Za każdy wysłany kod aplikacja Selmatic.pl pobierze z konta użytkownika 1 kredyt.
  4. Koszt kredytów jest zmienny. Aktualny cennik znajduje się na stronie głównej Selmatic.pl lub po zalogowaniu do systemu w zakładce Płatności.
  5. Pośrednikiem płatności jest firma Krajowy Integrator Płatności S.A. i to do niej należy kierować reklamacje w przypadku opóźnień w doładowaniach konta.
  6. Ceny podane na stronie są kwotami brutto.
  7. Zbiorcza Faktura VAT za doładowanie wystawiana jest w ciągu 3 dni od zakończenia miesiąca w którym te doładowania miały miejsce i będzie zawierać łączną kwotę wszystkich zrealizowanych doładowań.
  8. Dane na fakturze VAT pobierane są z ustawień konta użytkownika w momencie wystawiania faktury.
  9. Wybór sposobu płatności jest przeprowadzany na stronie internetowej Krajowego Intergratora Płatności po wyborze ilości kredytów, którą użytkownik chce zakupić. Płatność za kredyty możliwa jest szybkim przelewem online, przelewem tradycyjnym lub poprzez płatność BLIK.
  10. Doładowania konta księgowane są automatycznie, lecz w skrajnych przypadkach czas oczekiwania na doładowanie może się zwiększyć do 24 godzin.
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy i oferowanych usług:
 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku niezadowolenia z funkcjonowania platformy lub oferowanych usług.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres e-mail podany w kontakcie serwisu w terminie do 14 dni od daty wystąpienia problemu.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu i oczekiwania użytkownika co do sposobu jego rozwiązania.
 4. Operator platformy zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania i poinformować użytkownika o wyniku.

 

 1. Odstąpienie od umowy:
 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i otrzymać zwrot zrealizowanej płatności w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu płatności jest możliwe tylko wtedy, gdy świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte, to znaczy zakupione kredyty nie zostały wykorzystane do wysyłania kodów.
 3. Aby odstąpić od umowy, użytkownik jest zobowiązany do przesłania oświadczenia o odstąpieniu na wskazany adres e-mail serwisu.
 4. Operator platformy dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył użytkownik, chyba że użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, bez żadnych kosztów po jego stronie.

 

 1. Zamknięcie konta:
 1. Zamknięcie (dezaktywacja) konta prowadzonego przez Użytkownika będzie możliwe po uprzednim kontakcie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@selmatic.pl i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Użytkownik może zostać poddany weryfikacji autentyczności żądania.
 2. Zgodnie z artykułem 180a ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym konto użytkownika wraz z całą jego historią zostanie usunięte po upływie 12 miesięcy od dnia wykonania dezaktywacji konta.

 

 1. Zmiany w regulaminie:
 1. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszego regulaminu a także zastąpienie go nowy regulaminem. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszystkich zmianach wprowadzonych w tym regulaminie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w danych Użytkownika.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji postanowień nowego regulaminu. W takim przypadku Użytkownik traci możliwość dalszego korzystania z aplikacji Selmatic.pl

 

 1. Kontakt:
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@selmatic.pl